Welkom bij Het Zwolse Watersportcentrum

LogoZWC1bmp2.bmp


HET ZWOLSE WATERSPORTCENTRUM

In de extra algemene ledenvergadering van 7 mei 2018 is gestemd voor het opheffen van Zeilvereniging Zwolle (ZVZ), waarbij alle rechten en batig saldo overgaan naar de Stichting Het Zwolse Watersportcentrum. Inmiddels is de ZVZ opgeheven en uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel. Hiermee is een van de oudste watersportverenigingen van Zwolle opgehouden te bestaan. Uiteraard gaat dit gepaard met gemengde gevoelens, echter was de oorspronkelijke doelstelling van de ZVZ achterhaald en het bleek vrijwel onmogelijk om bestuursleden voor de vereniging te vinden. Dankzij het vertrouwen van de ligplaatshouders in het bestuur van het ZWC kan de haven voortaan eenvoudiger bestuurd worden. Welkom bij het Zwolse Watersportcentrum.

Waarom deze stap genomen is kunt u hier nalezen in de editie van afgelopen najaar van onze havenkrant.

Bulletin Overleg Zwarte Waterzone

Bulletin Overleg Zwarte Waterzone
ZWC-Bemog 3 september 2018

Dit bulletin informeert de ligplaatshouders van de jachthaven van de Stichting Het Zwolse Watersportcentrum en de leden van de kanovereniging De Peddelaars over de voortgang van het Project Zwarte Waterzone.
Dat project heeft als doel de zuidoever van het Zwarte Water tussen de Twistvlietbrug en de Holtenbroekerbrug op te waarderen met voorzieningen die het gebied veiliger, duurzamer, toegankelijker, vriendelijker en functioneler maken.
Het is een project dat wordt getrokken door Bemog Projectontwikkeling in samenwerking met de gemeente Zwolle, het Waterschap Drents Overijsselse Delta en de provincie Overijssel. Er is een projectgroep en er zijn verschillende werkgroepen die de deelnemende partijen en de omwonenden bij de ontwikkelingen en de uitvoering zullen betrekken.

Wat eraan vooraf ging
ZWC is als eigenaar van onze jachthaven bij dit project betrokken. Op de plaats van die jachthaven wil Bemog een woonomgeving aan het water realiseren met oevers en kleine havenkommen die voor iedereen toegankelijk zijn. In ruil daarvoor krijgt ZWC een nieuwe accommodatie elders in het gebied. Bemog en ZWC zijn het eens geworden over de randvoorwaarden en uitgangspunten van die verhuizing. Er is een overeenkomst gesloten waarin is vastgelegd hoe aan dat voornemen op korte termijn uitvoering moet worden gegeven.
Een andere partij binnen het project is het Waterschap dat de opdracht heeft de dijken in het gebied te verhogen en te verbeteren; dat impliceert dat uiterlijk in 2020 de eerste spa de grond in moet.

Wat besproken is
De visie wordt eerst voorgelegd aan het College van Burgemeester en Wethouders. De verantwoordelijke wethouder en het college moeten er uiteraard achter gaan staan. Bij de besluitvorming daarover wordt die visie openbaar. Om voldoende draagvlak te krijgen bij omwonenden en andere belanghebbenden worden in oktober zgn. Oeverateliers georganiseerd. Bemog zou het op prijs stellen als er ook vertegen woordigers van ZWC bij die sessies aanwezig zijn.
Met de input van omwonenden uit de Oeverateliers worden vervolgens rekenmodellen ontwikkeld en een stedenbouwkundige verkenning gemaakt.

Er is nog geen beslissing genomen over de nieuwe locatie van de jachthaven. Er zijn nog verschillende alternatieven mogelijk.
Als in ons deelproject de locatie is gekozen, wordt in overleg een programma van eisen opgesteld en de architect aan het werk gezet.
In dat kader geeft ZWC aan dat de voorkeur uitgaat naar grote boothuizen in plaats van boxen per schip; een grote centrale hal met een afsluitbare deur en aan weerszijden ligplaatsen met een
vaste standaardlengtes en variabele breedtes met vingersteigers is veiliger, flexibeler, weersonafhankelijker en waarschijnlijk ook goedkoper.
Bemog is blij met die oplossing. Dergelijke hallen zijn ook architectonisch beter inpasbaar. De innovatie wordt een uitdaging. Er zijn diverse voorbeelden van dergelijke accommodaties; Bemog
zal die verkennen.

ZWC spreekt haar bezorgdheid uit over onrust die kan ontstaan als andere havens worden opgeheven. Bemog heeft in de intentieovereenkomst met de gemeente vastgelegd dat het aantal ligplaatsen in de gemeente op peil zal blijven. Er is in voorzien dat onze haven vergroot wordt naar 175 ligplaatsen.

Bemog reikt een kaart uit van het gebied waarin met plaatjes en tekst de huidige stand van de plannen wordt weergegeven; zie onderaan dit bulletin.

Wat volgt
Voorafgaand aan de bestuursvergaderingen in oktober, november en december vergaderen Bemog en ZWC kort over de voortgang en de te nemen stappen. Van elk overleg wordt weer
een bulletin gemaakt en gepubliceerd.
Zwarte Waterzone

Barbecue 2018 – 15 september

LogoZWC1bmp2.bmp

 

HET ZWOLSE WATERSPORTCENTRUM

 

 

Na het overweldigend succes van vorig jaar, organiseren wij voor onze leden ook in 2018 een

“BARBEQUE”

In het kader van de afsluiting van het vaarseizoen 2017

Op zaterdag 15 september 2018 op het haventerrein.

Het bestuur nodigt alle leden  graag uit om samen met uw partner of introducé deze barbecue op te luisteren met uw komst.

Vanaf 16:30 uur, wordt u ontvangen met een kopje koffie/thee, de ZVZ draagt zorg voor de barbecues, salades en de drankjes. U bepaalt zelf wat u meeneemt om op de BBQ te leggen!

Wilt u deelnemen aan deze barbeque, dan kunt u een mail sturen naar dppieterse@kpnmail.nl

Wij rekenen op uw komst.
Namens het bestuur van het ZWC,

Dick P. Pieterse
Voorzitter

Van tweeën een

In de extra algemene ledenvergadering van 7 mei 2018 is met 24 stemmen voor en 1 stem tegen opheffing van de vereniging gestemd. De vereniging wordt opgeheven waarbij alle rechten en het batig saldo overgaan naar de Stichting ZWC. De ALV machtigt het bestuur van ZVZ alle maatregelen te nemen die daartoe wettelijk vereist zijn. Het batig saldo zal ten goede komen aan behoud van het archief en aan verlaging van de liggelden over een termijn van 5 jaar. Waarom deze stap genomen is kunt u hier nalezen in de editie van afgelopen najaar van onze havenkrant.

080507 alv 080507 alv1

Extra Algemene Ledenvergadering 7 mei a.s.

Op maandagavond 7 mei om 19.30u. wordt er een extra Algemene Ledenvergadering gehouden in het Havenkantoor.

In de Algemene Ledenvergadering van 11 april j.l., waarvoor u was uitgenodigd via de Havenkrant Voorjaar 2018, is door het bestuur van de vereniging een voorstel in stemming gebracht tot opheffing van de Zeilvereniging Zwolle, waarbij alle rechten en het batig saldo overgaan naar de Stichting ZWC. Dit voorstel is eerder geformuleerd in het artikel ‘Van tweeën een’, dat door het bestuur is gepubliceerd in de Havenkrant van Najaar 2017. Ter vergadering is het voorstel opnieuw als volgt aan de leden voorgelegd:

Op voorstel van het bestuur besluit de ALV van de ZVZ — gehoord de toelichting van haar voorzitter en de discussie die is gevoerd — tot opheffing van de vereniging, waarbij alle rechten en het batig saldo overgaan naar de Stichting ZWC. De ALV machtigt het bestuur van ZVZ alle maatregelen te nemen die daartoe wettelijk vereist zijn. Het batig saldo zal ten goede komen aan behoud van het archief en aan verlaging van de liggelden over een termijn van 5 jaar.

Na de toelichting en de uitvoerige discussie met de aanwezige leden is dit voorstel door het bestuur in stemming gebracht. Van de 32 aanwezige leden waren er 30 leden vóór het voorstel, 1 tegen en 1 heeft zich van stemming onthouden. De schriftelijke stemming is geverifieerd door een van de aanwezige leden.

Op basis van de getekende presentielijst was het in artikel 23 sub 5 van de statuten vereiste quorum van ¾ van het totaal aantal leden niet vertegenwoordigd. Dat vereist dat er binnen vier weken een tweede vergadering wordt gehouden om over het voorstel ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden opnieuw te besluiten, mits met een meerderheid van tenminste ¾ van het aantal uitgebrachte stemmen.

Deze extra Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op maandag 7 mei a.s.; aanvang 19:30 uur, locatie Havenkantoor, Holtenbroekerdijk 41-1 te Zwolle. Het bestuur nodigt u van harte uit om deze vergadering bij te wonen.

Namens het bestuur van de Zeilvereniging Zwolle,

John Smal
Secretaris/penningmeester