Corona maatregelen

In verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus komen een aantal geplande activiteiten te vervallen.

Bijeenkomst ligplaatshouders 22 april
Deze zal op een nader te bepalen tijdstip plaatsvinden in het najaar; wij zullen u daarover tijdig informeren. Wij rekenen op uw begrip hiervoor.

Havendagen voorjaar 2020
De Havendagen van 28 maart, 4 en 18 april komen te vervallen. Mogelijk worden deze later gehouden.

Informatiebijeenkomst nieuwe statuten ZWC

Bij de opheffing van de ZVZ is tevens het besluit genomen, de statuten van Het Zwolse Watersport Centrum te vernieuwen, rekening houdend met de besluitvorming die tot de opheffing van de ZVZ heeft geleid.
Inmiddels zijn er conceptstatuten ten behoeve van het ZWC ontwikkeld, in samenspraak met: Vechtstede Notarissen en mediators.
Voor de ligplaatshouders die kennis willen nemen van deze conceptstatuten organiseert het bestuur van het ZWC een presentatie op:

Woensdagavond 6 november 2019
Locatie Havenkantoor op de haven
Aanvang 20:00 uur


Naast de presentatie zullen er enkele gedrukte exemplaren van deze statuten beschikbaar zijn tijdens deze avond. Uiteraard zal ook in de Havenkrant de nodige aandacht aan de nieuwe statuten worden gegeven om u te informeren.

Barbecue ter afsluiting van het vaarseizoen

Na het overweldigend succes van vorig jaar, organiseren wij ook in 2019 een:

“BARBECUE”

In het kader van de afsluiting van het vaarseizoen 2019

Op zaterdag 21 september 2019 op het haventerrein.

Het bestuur nodigt alle leden  graag uit om samen met hun partner of introducé deze barbecue op te luisteren met uw komst.

Vanaf 16:30 uur, wordt u ontvangen met een kopje koffie/thee, het ZWC draagt zorg voor de barbecues, salades en de drankjes.

U bepaalt zelf wat u meeneemt om op de BBQ te leggen!

Wilt u deelnemen aan deze barbeque, dan kunt u een mail sturen naar dppieterse@kpnmail.nl

Wij rekenen op uw komst.
Namens het bestuur van het ZWC,

Dick P. Pieterse
Voorzitter

Bulletin Zwartewaterzone 1 maart 2019

Ter bespreking is door Bemog een conceptvisie van de Zwartewaterzone locatie Leenman – Triferto – Botermanhaven aangeboden.
De gebiedsvisie van de Zwartewaterzone is door de gemeenteraad goedgekeurd zodat met de uitwerking van de plannen voor de nieuwe haven gestart kan worden. In de conceptvisie zijn enkele luchtfoto’s van onze huidige locatie en de nieuwe locatie van de Botermanhaven weergegeven. Daarnaast zijn ook schetsmatig enkele inpassingsmodellen weergegeven. De juiste oppervlakte en de grenzen van het nieuwe haventerrein zijn nog niet bekend. Met deze conceptvisie is door Bemog een aanzet gegeven voor de ontwikkeling van de nieuwe haven.
Het is de bedoeling dat het bestuur van de ZWC een programma van eisen opstelt en daarnaast schetsmatig de gewenste indeling van de ligplaatsen in haven en de locatie van de gebouwen aangeeft. De keuze van het architektenburo Bint is door Bemog geaccepteerd. Al met al wordt de ontwikkeling van een nieuwe haven in gang gezet. Het is mogelijk dat de ligplaatsen in een afsluitbaar boothuis worden gesitueerd. Onderzocht wordt of een drijvende steiger haalbaar is aangezien de afmetingen hiervan fors zijn en verplaatsbare steigertongen mogelijk voor onbalans zorgen. Door Bemog wordt voorgesteld om, zodra het programma van eisen bekend is en de indeling van de haven getekend, om dan vervolgens samen met de architect en Bemog het programma van eisen om te zetten in een ontwerp. Er is nog niet aangegeven of en zo ja hoeveel extra ligplaatsen gecreëerd dienen te worden. Er moet nog veel werk verzet worden om dit plan te realiseren.

Havendagen 2019

Voor 2019 is besloten om de verplichte werkuren voor de ligplaatshouders te stellen op 8 uur.

De havendagen voor het voorjaar van 2019 zijn gepland op:

Zaterdag   30 maart
Zaterdag     6 april
Zaterdag   13 april 

In het najaar 2019

Zaterdag    28 september
Zaterdag      5 oktober
Zaterdag    12 oktober

De geplande havenuren zijn uit te voeren van 09.00-15.00 uur

Bij het niet verrichten van de verplichte 8 werkuren zal er een bedrag van € 160 in rekening worden gebracht of voor ieder niet gewerkt uur € 20. Het is de bedoeling dat u elk jaar uw verplichte uren werkt of bij afwezigheid betaald. U kunt geen uren inhalen of meenemen naar het volgende jaar. Per boekjaar verrekenen we de uren. Tijdens de havendagen dient u de intekenlijst te voorzien van uw naam, rij en boxnummer. Bij het beëindigen van de werkzaamheden zal samen met een havencommissielid de eindtijd worden ingevuld en afgetekend.

Als u buiten de havendagen om werkzaamheden wilt verrichten dient u hiervoor vooraf contact op te nemen met de havencommissie.  De door u gewerkte uren dient u op dezelfde dag via de mail havencommissie@watersportzwolle.nl door te geven.

Mocht u niet zelf in de gelegenheid zijn om uw verplichte uren te voldoen, mag u de werkuren ook door iemand anders laten uitvoeren. Deze uren dienen op de intekenlijst wel op uw eigen naam te worden ingevuld. Maar samen met een havencommissielid en de vervanger worden ondertekend. Wanneer u door omstandigheden helemaal niet in staat bent om aan uw verplichtingen voor 2019 te voldoen, verzoeken wij u hierover schriftelijk contact op te nemen met het secretariaat van de stichting.

Wilt u zich vooraf opgeven voor een aanstaande havendag dan kunt u dit via de mail havencommissie@watersportzwolle.nl doen.

Namens de havencommissie,

Jan Heetjans, voorzitter havencommissie