Bulletin 4 Overleg Zwarte Waterzone

Bulletin 4 Overleg Zwarte Waterzone
ZWC-Bemog 14 januari 2019

Dit vierde bulletin informeert de ligplaatshouders van onze jachthaven en de leden van de kanovereniging De Peddelaars over het laatste overleg en de voortgang van het Project Zwarte Waterzone.
Dat project heeft als doel de zuidoever van het Zwarte Water tussen de Mastenbroekerbrug, de Twistvlietbrug en de Holtenbroekerdrug een ingrijpende opwaardering te geven.
Het is een project dat wordt getrokken door Bemog Projectontwikkeling in samenwerking met de gemeente Zwolle, het Waterschap Drents Overijsselse Delta en de Provincie Overijssel. Er is een projectgroep en er zijn verschillende werkgroepen die de deelnemende partijen en de omwonenden bij de ontwikkelingen en de uitvoering betrekken.

Wat er aan vooraf ging
In de eerste bulletins hebben we verslag gedaan van ons periodiek overleg met Bemog. Daarin is aangegeven wat is besproken en welke stappen nog zullen volgen. In het vorige overleg heeft Bemog verslag gedaan van de terugkoppeling van de inspraak aan de deelnemers van de zgn. Oeverateliers; de concept gebiedsvisie is besproken in een tweetal inloopavonden met inwoners uit de omgeving en andere belangstellenden (onder wie bestuursleden van het ZWC en ligplaatshouders), totaal ongeveer 600 betrokkenen.
Bemog heeft de gebiedsvisie verder uitgewerkt in een beperkt aantal varianten.
In alle varianten is de locatie van de nieuwe haven van het ZWC dezelfde: tussen het Zwarte Water en de Klooienberglaan, zuidelijk van de Prinses Margriethaven.
Afgevallen is de optie van de noordelijke plas van jachthaven De Hanze uit stedenbouwkundige en capaciteitsoverwegingen.
Waterrecreatie Advies uit Lelystad heeft onderzoek gedaan naar de huidige vraag naar ligplaatsen in Zwolle en een toekomstschets gemaakt van de waterrecreatie in het gebied. Het rapport is hier te lezen.

Wat nu besproken is
Bemog doet verslag van de uitkomst van de commissievergadering waarin de voorgestelde gebiedsvisie besproken is. Wat daarover in de pers gekomen is, komt volgens Bemog niet overeen met de werkelijkheid. Deze week zal een besluit over het voorstel worden genomen.
De gebiedsvisie is nu openbaar en ook via onze website te ontsluiten.
Uit publicaties hadden wij begrepen dat de Stiho-locatie weer in beeld was gekomen. Die locatie zou onze voorkeur hebben. Bemog geeft aan dat dat een misverstand is; de enige locatie in beeld is de Botermanhaven, waar nu VOF Henk Jacobs is gevestigd, uitgebreid tot een accommodatie waarin aan onze randvoorwaarden en uitgangspunten kan worden voldaan. Er is daar ca. 4,3 ha voor beschikbaar.
Wij hebben moeite met het uitzicht van ons havenkantoor op die plek. De ertegenover liggende oliehaven is niet erg aantrekkelijk. Bemog doet de suggestie om het havenkantoor te bouwen op de meest noordwestelijke punt, met uitzicht naar de splitsing van Zwarte Water en het Zwolle-IJsselkanaal.
Wij wijzen ook op het risico van ondiepten bij de ingang van de nieuwe haven. De stichting zou door de gemeente Zwolle gevrijwaard willen worden van de toekomstige gevolgen daarvan.
Bemog wil graag vaart maken met het project en stelt voor dat de plannen verder worden uitgewerkt met hulp van een deskundig architect. Van onze kant zijn Derk Veenhof en Ad de Wit bij deze uitwerking betrokken; de eerste stap is een programma van eisen. Wij informeren bij het Watersportverbond naar kandidaten voor die functie van ‘waterbouwkundig’ architect.

Wat volgt
De stichting geeft medewerking aan de volgende stap. Het volgende bulletin zal verschijnen na ons volgend overleg van 25 februari a.s.

John Smal, secretaris ZWC

Bulletin 3 Overleg Zwarte Waterzone

Bulletin 3 Overleg Zwarte Waterzone
ZWC-Bemog 13 november 2018

Dit derde bulletin informeert de ligplaatshouders van de jachthaven van de Stichting Het Zwolse Watersportcentrum en de leden van de kanovereniging De Peddelaars over het laatste overleg en de voortgang van het Project Zwarte Waterzone.
Dat project heeft als doel de zuidoever van het Zwarte Water tussen de Mastenbroekerbrug, de Twistvlietbrug en de Holtenbroekerbrug een ingrijpende opwaardering te geven.
Het is een project dat wordt getrokken door Bemog Projectontwikkeling in samenwerking met de gemeente Zwolle, het Waterschap Drents Overijsselse Delta en de provincie Overijssel. Er is een projectgroep en er zijn verschillende werkgroepen die de deelnemende partijen en de omwonenden bij de ontwikkelingen en de uitvoering betrekken.

Wat eraan vooraf ging
In de eerste twee bulletins hebben we verslag gedaan van ons periodiek overleg met Bemog. Daarin is aangegeven wat is besproken en welke stappen nog zullen volgen.
In het vorige overleg heeft Bemog verslag gedaan van de zgn. Oeverateliers, waarmee inwoners uit de omgeving en andere belangstellenden (onder wie bestuursleden van het ZWC en ligplaatshouders) proactief betrokken zijn bij de voorbereiding van de gebiedsvisie. Er waren ruim 160 deelnemers die — met een enkele uitzondering — positief op de plannen reageerden. Beide avonden hebben veel informatie opgeleverd die input is geweest voor de gebiedsvisie.

Wat nu besproken is
Bemog heeft al de ideeën die uit de Oeverateliers kwamen, uitgewerkt in een concept gebiedsvisie en het resultaat daarvan begin november teruggekoppeld in een tweetal inloopavonden waarvoor de deelnemers van de inspraak waren uitgenodigd. Ook daar waren bestuursleden en ligplaatshouders van het ZWC bij betrokken. Na de terugkoppeling heeft Bemog — in samenwerking met de gemeente Zwolle — alle uitkomsten van Oeverateliers en inloopavonden vertaald in een gebiedsvisie. Deze visie zal begin december aangeboden worden aan het college van de gemeente Zwolle. Na goedkeuring van het college zal de visie vervolgens aangeboden worden aan de gemeenteraad.
In de gebiedsvisie is de locatie van de nieuwe haven van het ZWC intussen al bekend: een terrein met haven tussen het Zwarte Water en de Klooienberglaan, zuidelijk van de Prinses Margriethaven. Daar is nu nog VOF Henk Jacobs gevestigd met een kleine jachthaven. Die haven moet uiteraard worden uitgebreid.
De gemeente Zwolle heeft aangegeven dat de noordelijke plas van jachthaven De Hanze ongewijzigd moet blijven. Daar liggen stedenbouwkundige adviezen aan ten grondslag, maar het is ook noodzakelijk om het aantal ligplaatsen in de omgeving van het Zwarte Water op het huidige peil te houden.
Bemog overhandigde zowel de schetsen die zijn gebruikt bij de terugkoppeling als de varianten van de gebiedsvisie die aan de raad wordt aangeboden. De daarbij behorende geannoteerde kaarten zijn voor alle ligplaatshouders ter inzage gelegd in het Havenkantoor.
Bemog en de gemeente Zwolle hebben Waterrecreatie Advies uit Lelystad gevraagd om onderzoek te doen naar de huidige vraag naar ligplaatsen in Zwolle en een toekomstschets te maken van de waterrecreatie in het gebied. Het rapport is hier te lezen.

Wat volgt
Na keuze en fiat van de gemeenteraad zal de gebiedsvisie worden uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan. Voor onze nieuwe haven volgen dan programma van eisen, architectonische invulling en realisatie. Het volgende bulletin zal verschijnen als de uitkomst van het overleg in de raad bekend is.

Privacybeleid


Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. Dankzij deze wet worden persoonsgegevens beter beschermd. Het Zwolse WatersportCentrum beheert uiteraard persoonsgegevens van haar ligplaatshouders. In bijgevoegde document leest u hoe er met de gegevens van ligplaatshouders wordt omgegaan. Klik hier

Bulletin 2 Overleg Zwarte Waterzone

Bulletin 2 Overleg Zwarte Waterzone
ZWC-Bemog 8 oktober 2018

Dit tweede bulletin informeert de ligplaatshouders van de jachthaven van de Stichting Het Zwolse Watersportcentrum en de leden van de kanovereniging De Peddelaars over de voortgang van het Project Zwarte Waterzone.
Dat project heeft als doel de zuidoever van het Zwarte Water tussen de Twistvlietbrug en de Holtenbroekerbrug op te waarderen met voorzieningen die het gebied veiliger, duurzamer, toegankelijker, vriendelijker en functioneler maken.
Het is een project dat wordt getrokken door Bemog Projectontwikkeling in samenwerking met de gemeente Zwolle, het Waterschap Drents Overijsselse Delta en de provincie Overijssel. Er is een projectgroep en er zijn verschillende werkgroepen die de deelnemende partijen en de omwonenden bij de ontwikkelingen en de uitvoering zullen betrekken.

Wat eraan vooraf ging
In het eerste bulletin hebben we verslag gedaan van ons overleg van 3 september. Daarin is aangegeven welke stappen zullen volgen: inspraak, gebiedsvisie naar het College van B & W, fiat daarop, opsplitsing in deelprojecten, keuze locatie nieuwe jachthaven, programma van eisen, architectonische invulling, realisatie. Wij hebben aangegeven dat onze voorkeur uitgaat naar grote boothuizen in plaats van boxen per schip. Bemog gaf aan dat die ook architectonisch beter inpasbaar zijn. Bemog heeft in de intentieovereenkomst met de gemeente vastgelegd dat het aantal ligplaatsen in de gemeente op peil zal blijven. En er is in voorzien dat onze haven vergroot wordt naar 175 ligplaatsen.
Als bijlage bij het bulletin was een kaart gevoegd van het gebied waarin met plaatjes en tekst de huidige stand van de plannen werd weergegeven.

Wat besproken is
Bemog deed verslag van de zgn. Oeverateliers: op 1 en 2 oktober dachten inwoners van Holtenbroek, Stadshagen en andere belangstellenden mee over de mogelijke invulling van de Zwarte
Waterzone. Ook enkele van onze bestuursleden en ligplaatshouders deden eraan mee.
Wat bijzonder was aan deze inspraak, is dat die vooraf gaat aan de gebiedsvisie en dat de deelnemers daar dus nog invloed op kunnen hebben.

De Zwarte Waterzone bestaat uit drie gebieden:

1. Industriegebied (Leenman/Triferto/Botermanhaven)
2. Groengebied (Vanaf de Prinses Margriethaven tot aan de
Twistvlietbrug)
3. Havengebied (Tussen de Twistvlietbrug en Mastenbroekerbrug)

De deelnemers konden over de invulling van de gebieden meedenken en meepraten in drie door deskundigen ondersteunde brainstormgroepen. Ze gaven aan wat zij belangrijk vinden in en rond de gebieden, welke kansen zij zien en ze deelden ook hun zorgen.

Het deel van Leenman/Triferto/Botermanhaven is een bedrijventerrein, wonen is hier niet toegestaan omdat het te dicht bij bedrijventerrein Voorst ligt. Wel zijn hier kansen voor vrijetijdsbesteding zoals watersport en waterrecreatie, onderwijs, cultuur, horeca of kleine bedrijfsruimten. Op de plek waar nu de havens liggen, is het idee om het gebied zo in
te richten dat mensen er kunnen wonen, wandelen en het water kunnen beleven.

Ook werd meegedacht over de grond tussen wijkboerderij de Klooienberg en het brugwachtershuis. Bewoners en vertegenwoordigers van de wijkboerderij zijn hier al bezig de uiterwaarden
toegankelijker te maken voor recreatie voor iedereen. Zo zijn er al wandelpaden, een steiger, een steenoven en een ijsvogelburcht. Tijdens de Oeverateliers kwamen nog meer ideeën en wensen
naar voren.

Er waren ruim 160 deelnemers die — met een enkele uitzondering — positief op de plannen reageerden. Beide avonden hebben veel informatie opgeleverd die input zal zijn voor de gebiedsvisie. Bemog werkt al deze ideeën verder uit in een eerste versie en koppelt het resultaat terug in een tweetal bijeenkomsten op maandag 5 en donderdag 8 november. Ook onze ligplaatshouders zijn daarbij van harte welkom.

De gemeente Zwolle is erg blij met onze reactie op de plannen en de wijze waarop wij onze ligplaatshouders daarover informeren, liet Bemog nog weten.

Wat volgt
Voorafgaand aan de komende bestuursvergaderingen vergaderen Bemog en ZWC kort over de voortgang en de te nemen stappen. Het volgende bulletin zal kort na 13 november worden rondgestuurd.

John Smal, secretaris ZWC

Havendagen najaar 2018

LogoZWC1bmp2.bmp


Havendagen najaar 2018

Veel werkzaamheden op onze haven worden door vrijwilligers uitgevoerd. Voor ligplaatshouders geldt dat zij 10 uur per jaar meehelpen op de havendagen. De laatste havendagen van dit jaar zijn in oktober. Op de havendagen pakken we gezamenlijk allerlei klussen aan, in het groen, op de steiger en meer. Er wordt voor koffie, thee en soep gezorgd. De havendagen zijn naast het verrichten van belangrijk onderhoudswerk ook een mooie gelegenheid om andere ligplaatshouders te ontmoeten.

De havendagen van dit najaar staan gepland op de volgende zaterdagen:

6 oktober
13 oktober
20 oktober

De havendagen beginnen om 9 uur en eindigen om 15 uur. Opgeven kan per dag of dagdeel bij Jan Heetjans (j.heetjans@home.nl) of via de intekenlijst aan het havenkantoor.
Meer informatie over de havendagen is hier te vinden.

Als u buiten de havendagen om werkzaamheden wilt verrichten, kunt u contact opnemen met de havencommissie.

Mocht u zelf niet in de gelegenheid zijn om uw verplichte uren te voldoen, dan mag u de werkuren ook door iemand anders uit laten voeren. Let op: Op de intekenlijst dient wel uw naam ingevuld te worden.