Bulletin 4 Overleg Zwarte Waterzone

Bulletin 4 Overleg Zwarte Waterzone
ZWC-Bemog 14 januari 2019

Dit vierde bulletin informeert de ligplaatshouders van onze jachthaven en de leden van de kanovereniging De Peddelaars over het laatste overleg en de voortgang van het Project Zwarte Waterzone.
Dat project heeft als doel de zuidoever van het Zwarte Water tussen de Mastenbroekerbrug, de Twistvlietbrug en de Holtenbroekerdrug een ingrijpende opwaardering te geven.
Het is een project dat wordt getrokken door Bemog Projectontwikkeling in samenwerking met de gemeente Zwolle, het Waterschap Drents Overijsselse Delta en de Provincie Overijssel. Er is een projectgroep en er zijn verschillende werkgroepen die de deelnemende partijen en de omwonenden bij de ontwikkelingen en de uitvoering betrekken.

Wat er aan vooraf ging
In de eerste bulletins hebben we verslag gedaan van ons periodiek overleg met Bemog. Daarin is aangegeven wat is besproken en welke stappen nog zullen volgen. In het vorige overleg heeft Bemog verslag gedaan van de terugkoppeling van de inspraak aan de deelnemers van de zgn. Oeverateliers; de concept gebiedsvisie is besproken in een tweetal inloopavonden met inwoners uit de omgeving en andere belangstellenden (onder wie bestuursleden van het ZWC en ligplaatshouders), totaal ongeveer 600 betrokkenen.
Bemog heeft de gebiedsvisie verder uitgewerkt in een beperkt aantal varianten.
In alle varianten is de locatie van de nieuwe haven van het ZWC dezelfde: tussen het Zwarte Water en de Klooienberglaan, zuidelijk van de Prinses Margriethaven.
Afgevallen is de optie van de noordelijke plas van jachthaven De Hanze uit stedenbouwkundige en capaciteitsoverwegingen.
Waterrecreatie Advies uit Lelystad heeft onderzoek gedaan naar de huidige vraag naar ligplaatsen in Zwolle en een toekomstschets gemaakt van de waterrecreatie in het gebied. Het rapport is hier te lezen.

Wat nu besproken is
Bemog doet verslag van de uitkomst van de commissievergadering waarin de voorgestelde gebiedsvisie besproken is. Wat daarover in de pers gekomen is, komt volgens Bemog niet overeen met de werkelijkheid. Deze week zal een besluit over het voorstel worden genomen.
De gebiedsvisie is nu openbaar en ook via onze website te ontsluiten.
Uit publicaties hadden wij begrepen dat de Stiho-locatie weer in beeld was gekomen. Die locatie zou onze voorkeur hebben. Bemog geeft aan dat dat een misverstand is; de enige locatie in beeld is de Botermanhaven, waar nu VOF Henk Jacobs is gevestigd, uitgebreid tot een accommodatie waarin aan onze randvoorwaarden en uitgangspunten kan worden voldaan. Er is daar ca. 4,3 ha voor beschikbaar.
Wij hebben moeite met het uitzicht van ons havenkantoor op die plek. De ertegenover liggende oliehaven is niet erg aantrekkelijk. Bemog doet de suggestie om het havenkantoor te bouwen op de meest noordwestelijke punt, met uitzicht naar de splitsing van Zwarte Water en het Zwolle-IJsselkanaal.
Wij wijzen ook op het risico van ondiepten bij de ingang van de nieuwe haven. De stichting zou door de gemeente Zwolle gevrijwaard willen worden van de toekomstige gevolgen daarvan.
Bemog wil graag vaart maken met het project en stelt voor dat de plannen verder worden uitgewerkt met hulp van een deskundig architect. Van onze kant zijn Derk Veenhof en Ad de Wit bij deze uitwerking betrokken; de eerste stap is een programma van eisen. Wij informeren bij het Watersportverbond naar kandidaten voor die functie van ‘waterbouwkundig’ architect.

Wat volgt
De stichting geeft medewerking aan de volgende stap. Het volgende bulletin zal verschijnen na ons volgend overleg van 25 februari a.s.

John Smal, secretaris ZWC