Bulletin 3 Overleg Zwarte Waterzone

Bulletin 3 Overleg Zwarte Waterzone
ZWC-Bemog 13 november 2018

Dit derde bulletin informeert de ligplaatshouders van de jachthaven van de Stichting Het Zwolse Watersportcentrum en de leden van de kanovereniging De Peddelaars over het laatste overleg en de voortgang van het Project Zwarte Waterzone.
Dat project heeft als doel de zuidoever van het Zwarte Water tussen de Mastenbroekerbrug, de Twistvlietbrug en de Holtenbroekerbrug een ingrijpende opwaardering te geven.
Het is een project dat wordt getrokken door Bemog Projectontwikkeling in samenwerking met de gemeente Zwolle, het Waterschap Drents Overijsselse Delta en de provincie Overijssel. Er is een projectgroep en er zijn verschillende werkgroepen die de deelnemende partijen en de omwonenden bij de ontwikkelingen en de uitvoering betrekken.

Wat eraan vooraf ging
In de eerste twee bulletins hebben we verslag gedaan van ons periodiek overleg met Bemog. Daarin is aangegeven wat is besproken en welke stappen nog zullen volgen.
In het vorige overleg heeft Bemog verslag gedaan van de zgn. Oeverateliers, waarmee inwoners uit de omgeving en andere belangstellenden (onder wie bestuursleden van het ZWC en ligplaatshouders) proactief betrokken zijn bij de voorbereiding van de gebiedsvisie. Er waren ruim 160 deelnemers die — met een enkele uitzondering — positief op de plannen reageerden. Beide avonden hebben veel informatie opgeleverd die input is geweest voor de gebiedsvisie.

Wat nu besproken is
Bemog heeft al de ideeën die uit de Oeverateliers kwamen, uitgewerkt in een concept gebiedsvisie en het resultaat daarvan begin november teruggekoppeld in een tweetal inloopavonden waarvoor de deelnemers van de inspraak waren uitgenodigd. Ook daar waren bestuursleden en ligplaatshouders van het ZWC bij betrokken. Na de terugkoppeling heeft Bemog — in samenwerking met de gemeente Zwolle — alle uitkomsten van Oeverateliers en inloopavonden vertaald in een gebiedsvisie. Deze visie zal begin december aangeboden worden aan het college van de gemeente Zwolle. Na goedkeuring van het college zal de visie vervolgens aangeboden worden aan de gemeenteraad.
In de gebiedsvisie is de locatie van de nieuwe haven van het ZWC intussen al bekend: een terrein met haven tussen het Zwarte Water en de Klooienberglaan, zuidelijk van de Prinses Margriethaven. Daar is nu nog VOF Henk Jacobs gevestigd met een kleine jachthaven. Die haven moet uiteraard worden uitgebreid.
De gemeente Zwolle heeft aangegeven dat de noordelijke plas van jachthaven De Hanze ongewijzigd moet blijven. Daar liggen stedenbouwkundige adviezen aan ten grondslag, maar het is ook noodzakelijk om het aantal ligplaatsen in de omgeving van het Zwarte Water op het huidige peil te houden.
Bemog overhandigde zowel de schetsen die zijn gebruikt bij de terugkoppeling als de varianten van de gebiedsvisie die aan de raad wordt aangeboden. De daarbij behorende geannoteerde kaarten zijn voor alle ligplaatshouders ter inzage gelegd in het Havenkantoor.
Bemog en de gemeente Zwolle hebben Waterrecreatie Advies uit Lelystad gevraagd om onderzoek te doen naar de huidige vraag naar ligplaatsen in Zwolle en een toekomstschets te maken van de waterrecreatie in het gebied. Het rapport is hier te lezen.

Wat volgt
Na keuze en fiat van de gemeenteraad zal de gebiedsvisie worden uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan. Voor onze nieuwe haven volgen dan programma van eisen, architectonische invulling en realisatie. Het volgende bulletin zal verschijnen als de uitkomst van het overleg in de raad bekend is.