Bulletin 2 Overleg Zwarte Waterzone

Bulletin 2 Overleg Zwarte Waterzone
ZWC-Bemog 8 oktober 2018

Dit tweede bulletin informeert de ligplaatshouders van de jachthaven van de Stichting Het Zwolse Watersportcentrum en de leden van de kanovereniging De Peddelaars over de voortgang van het Project Zwarte Waterzone.
Dat project heeft als doel de zuidoever van het Zwarte Water tussen de Twistvlietbrug en de Holtenbroekerbrug op te waarderen met voorzieningen die het gebied veiliger, duurzamer, toegankelijker, vriendelijker en functioneler maken.
Het is een project dat wordt getrokken door Bemog Projectontwikkeling in samenwerking met de gemeente Zwolle, het Waterschap Drents Overijsselse Delta en de provincie Overijssel. Er is een projectgroep en er zijn verschillende werkgroepen die de deelnemende partijen en de omwonenden bij de ontwikkelingen en de uitvoering zullen betrekken.

Wat eraan vooraf ging
In het eerste bulletin hebben we verslag gedaan van ons overleg van 3 september. Daarin is aangegeven welke stappen zullen volgen: inspraak, gebiedsvisie naar het College van B & W, fiat daarop, opsplitsing in deelprojecten, keuze locatie nieuwe jachthaven, programma van eisen, architectonische invulling, realisatie. Wij hebben aangegeven dat onze voorkeur uitgaat naar grote boothuizen in plaats van boxen per schip. Bemog gaf aan dat die ook architectonisch beter inpasbaar zijn. Bemog heeft in de intentieovereenkomst met de gemeente vastgelegd dat het aantal ligplaatsen in de gemeente op peil zal blijven. En er is in voorzien dat onze haven vergroot wordt naar 175 ligplaatsen.
Als bijlage bij het bulletin was een kaart gevoegd van het gebied waarin met plaatjes en tekst de huidige stand van de plannen werd weergegeven.

Wat besproken is
Bemog deed verslag van de zgn. Oeverateliers: op 1 en 2 oktober dachten inwoners van Holtenbroek, Stadshagen en andere belangstellenden mee over de mogelijke invulling van de Zwarte
Waterzone. Ook enkele van onze bestuursleden en ligplaatshouders deden eraan mee.
Wat bijzonder was aan deze inspraak, is dat die vooraf gaat aan de gebiedsvisie en dat de deelnemers daar dus nog invloed op kunnen hebben.

De Zwarte Waterzone bestaat uit drie gebieden:

1. Industriegebied (Leenman/Triferto/Botermanhaven)
2. Groengebied (Vanaf de Prinses Margriethaven tot aan de
Twistvlietbrug)
3. Havengebied (Tussen de Twistvlietbrug en Mastenbroekerbrug)

De deelnemers konden over de invulling van de gebieden meedenken en meepraten in drie door deskundigen ondersteunde brainstormgroepen. Ze gaven aan wat zij belangrijk vinden in en rond de gebieden, welke kansen zij zien en ze deelden ook hun zorgen.

Het deel van Leenman/Triferto/Botermanhaven is een bedrijventerrein, wonen is hier niet toegestaan omdat het te dicht bij bedrijventerrein Voorst ligt. Wel zijn hier kansen voor vrijetijdsbesteding zoals watersport en waterrecreatie, onderwijs, cultuur, horeca of kleine bedrijfsruimten. Op de plek waar nu de havens liggen, is het idee om het gebied zo in
te richten dat mensen er kunnen wonen, wandelen en het water kunnen beleven.

Ook werd meegedacht over de grond tussen wijkboerderij de Klooienberg en het brugwachtershuis. Bewoners en vertegenwoordigers van de wijkboerderij zijn hier al bezig de uiterwaarden
toegankelijker te maken voor recreatie voor iedereen. Zo zijn er al wandelpaden, een steiger, een steenoven en een ijsvogelburcht. Tijdens de Oeverateliers kwamen nog meer ideeën en wensen
naar voren.

Er waren ruim 160 deelnemers die — met een enkele uitzondering — positief op de plannen reageerden. Beide avonden hebben veel informatie opgeleverd die input zal zijn voor de gebiedsvisie. Bemog werkt al deze ideeën verder uit in een eerste versie en koppelt het resultaat terug in een tweetal bijeenkomsten op maandag 5 en donderdag 8 november. Ook onze ligplaatshouders zijn daarbij van harte welkom.

De gemeente Zwolle is erg blij met onze reactie op de plannen en de wijze waarop wij onze ligplaatshouders daarover informeren, liet Bemog nog weten.

Wat volgt
Voorafgaand aan de komende bestuursvergaderingen vergaderen Bemog en ZWC kort over de voortgang en de te nemen stappen. Het volgende bulletin zal kort na 13 november worden rondgestuurd.

John Smal, secretaris ZWC