Extra Algemene Ledenvergadering 7 mei a.s.

Op maandagavond 7 mei om 19.30u. wordt er een extra Algemene Ledenvergadering gehouden in het Havenkantoor.

In de Algemene Ledenvergadering van 11 april j.l., waarvoor u was uitgenodigd via de Havenkrant Voorjaar 2018, is door het bestuur van de vereniging een voorstel in stemming gebracht tot opheffing van de Zeilvereniging Zwolle, waarbij alle rechten en het batig saldo overgaan naar de Stichting ZWC. Dit voorstel is eerder geformuleerd in het artikel ‘Van tweeën een’, dat door het bestuur is gepubliceerd in de Havenkrant van Najaar 2017. Ter vergadering is het voorstel opnieuw als volgt aan de leden voorgelegd:

Op voorstel van het bestuur besluit de ALV van de ZVZ — gehoord de toelichting van haar voorzitter en de discussie die is gevoerd — tot opheffing van de vereniging, waarbij alle rechten en het batig saldo overgaan naar de Stichting ZWC. De ALV machtigt het bestuur van ZVZ alle maatregelen te nemen die daartoe wettelijk vereist zijn. Het batig saldo zal ten goede komen aan behoud van het archief en aan verlaging van de liggelden over een termijn van 5 jaar.

Na de toelichting en de uitvoerige discussie met de aanwezige leden is dit voorstel door het bestuur in stemming gebracht. Van de 32 aanwezige leden waren er 30 leden vóór het voorstel, 1 tegen en 1 heeft zich van stemming onthouden. De schriftelijke stemming is geverifieerd door een van de aanwezige leden.

Op basis van de getekende presentielijst was het in artikel 23 sub 5 van de statuten vereiste quorum van ¾ van het totaal aantal leden niet vertegenwoordigd. Dat vereist dat er binnen vier weken een tweede vergadering wordt gehouden om over het voorstel ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden opnieuw te besluiten, mits met een meerderheid van tenminste ¾ van het aantal uitgebrachte stemmen.

Deze extra Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op maandag 7 mei a.s.; aanvang 19:30 uur, locatie Havenkantoor, Holtenbroekerdijk 41-1 te Zwolle. Het bestuur nodigt u van harte uit om deze vergadering bij te wonen.

Namens het bestuur van de Zeilvereniging Zwolle,

John Smal
Secretaris/penningmeester