Bulletin Overleg Zwarte Waterzone

Bulletin Overleg Zwarte Waterzone
ZWC-Bemog 3 september 2018

Dit bulletin informeert de ligplaatshouders van de jachthaven van de Stichting Het Zwolse Watersportcentrum en de leden van de kanovereniging De Peddelaars over de voortgang van het Project Zwarte Waterzone.
Dat project heeft als doel de zuidoever van het Zwarte Water tussen de Twistvlietbrug en de Holtenbroekerbrug op te waarderen met voorzieningen die het gebied veiliger, duurzamer, toegankelijker, vriendelijker en functioneler maken.
Het is een project dat wordt getrokken door Bemog Projectontwikkeling in samenwerking met de gemeente Zwolle, het Waterschap Drents Overijsselse Delta en de provincie Overijssel. Er is een projectgroep en er zijn verschillende werkgroepen die de deelnemende partijen en de omwonenden bij de ontwikkelingen en de uitvoering zullen betrekken.

Wat eraan vooraf ging
ZWC is als eigenaar van onze jachthaven bij dit project betrokken. Op de plaats van die jachthaven wil Bemog een woonomgeving aan het water realiseren met oevers en kleine havenkommen die voor iedereen toegankelijk zijn. In ruil daarvoor krijgt ZWC een nieuwe accommodatie elders in het gebied. Bemog en ZWC zijn het eens geworden over de randvoorwaarden en uitgangspunten van die verhuizing. Er is een overeenkomst gesloten waarin is vastgelegd hoe aan dat voornemen op korte termijn uitvoering moet worden gegeven.
Een andere partij binnen het project is het Waterschap dat de opdracht heeft de dijken in het gebied te verhogen en te verbeteren; dat impliceert dat uiterlijk in 2020 de eerste spa de grond in moet.

Wat besproken is
De visie wordt eerst voorgelegd aan het College van Burgemeester en Wethouders. De verantwoordelijke wethouder en het college moeten er uiteraard achter gaan staan. Bij de besluitvorming daarover wordt die visie openbaar. Om voldoende draagvlak te krijgen bij omwonenden en andere belanghebbenden worden in oktober zgn. Oeverateliers georganiseerd. Bemog zou het op prijs stellen als er ook vertegen woordigers van ZWC bij die sessies aanwezig zijn.
Met de input van omwonenden uit de Oeverateliers worden vervolgens rekenmodellen ontwikkeld en een stedenbouwkundige verkenning gemaakt.

Er is nog geen beslissing genomen over de nieuwe locatie van de jachthaven. Er zijn nog verschillende alternatieven mogelijk.
Als in ons deelproject de locatie is gekozen, wordt in overleg een programma van eisen opgesteld en de architect aan het werk gezet.
In dat kader geeft ZWC aan dat de voorkeur uitgaat naar grote boothuizen in plaats van boxen per schip; een grote centrale hal met een afsluitbare deur en aan weerszijden ligplaatsen met een
vaste standaardlengtes en variabele breedtes met vingersteigers is veiliger, flexibeler, weersonafhankelijker en waarschijnlijk ook goedkoper.
Bemog is blij met die oplossing. Dergelijke hallen zijn ook architectonisch beter inpasbaar. De innovatie wordt een uitdaging. Er zijn diverse voorbeelden van dergelijke accommodaties; Bemog
zal die verkennen.

ZWC spreekt haar bezorgdheid uit over onrust die kan ontstaan als andere havens worden opgeheven. Bemog heeft in de intentieovereenkomst met de gemeente vastgelegd dat het aantal ligplaatsen in de gemeente op peil zal blijven. Er is in voorzien dat onze haven vergroot wordt naar 175 ligplaatsen.

Bemog reikt een kaart uit van het gebied waarin met plaatjes en tekst de huidige stand van de plannen wordt weergegeven; zie onderaan dit bulletin.

Wat volgt
Voorafgaand aan de bestuursvergaderingen in oktober, november en december vergaderen Bemog en ZWC kort over de voortgang en de te nemen stappen. Van elk overleg wordt weer
een bulletin gemaakt en gepubliceerd.
Zwarte Waterzone