Van tweeën een

In de extra algemene ledenvergadering van 7 mei 2018 is met 24 stemmen voor en 1 stem tegen opheffing van de vereniging gestemd. De vereniging wordt opgeheven waarbij alle rechten en het batig saldo overgaan naar de Stichting ZWC. De ALV machtigt het bestuur van ZVZ alle maatregelen te nemen die daartoe wettelijk vereist zijn. Het batig saldo zal ten goede komen aan behoud van het archief en aan verlaging van de liggelden over een termijn van 5 jaar. Waarom deze stap genomen is kunt u hier nalezen in de editie van afgelopen najaar van onze havenkrant.

080507 alv 080507 alv1

Extra Algemene Ledenvergadering 7 mei a.s.

Op maandagavond 7 mei om 19.30u. wordt er een extra Algemene Ledenvergadering gehouden in het Havenkantoor.

In de Algemene Ledenvergadering van 11 april j.l., waarvoor u was uitgenodigd via de Havenkrant Voorjaar 2018, is door het bestuur van de vereniging een voorstel in stemming gebracht tot opheffing van de Zeilvereniging Zwolle, waarbij alle rechten en het batig saldo overgaan naar de Stichting ZWC. Dit voorstel is eerder geformuleerd in het artikel ‘Van tweeën een’, dat door het bestuur is gepubliceerd in de Havenkrant van Najaar 2017. Ter vergadering is het voorstel opnieuw als volgt aan de leden voorgelegd:

Op voorstel van het bestuur besluit de ALV van de ZVZ — gehoord de toelichting van haar voorzitter en de discussie die is gevoerd — tot opheffing van de vereniging, waarbij alle rechten en het batig saldo overgaan naar de Stichting ZWC. De ALV machtigt het bestuur van ZVZ alle maatregelen te nemen die daartoe wettelijk vereist zijn. Het batig saldo zal ten goede komen aan behoud van het archief en aan verlaging van de liggelden over een termijn van 5 jaar.

Na de toelichting en de uitvoerige discussie met de aanwezige leden is dit voorstel door het bestuur in stemming gebracht. Van de 32 aanwezige leden waren er 30 leden vóór het voorstel, 1 tegen en 1 heeft zich van stemming onthouden. De schriftelijke stemming is geverifieerd door een van de aanwezige leden.

Op basis van de getekende presentielijst was het in artikel 23 sub 5 van de statuten vereiste quorum van ¾ van het totaal aantal leden niet vertegenwoordigd. Dat vereist dat er binnen vier weken een tweede vergadering wordt gehouden om over het voorstel ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden opnieuw te besluiten, mits met een meerderheid van tenminste ¾ van het aantal uitgebrachte stemmen.

Deze extra Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op maandag 7 mei a.s.; aanvang 19:30 uur, locatie Havenkantoor, Holtenbroekerdijk 41-1 te Zwolle. Het bestuur nodigt u van harte uit om deze vergadering bij te wonen.

Namens het bestuur van de Zeilvereniging Zwolle,

John Smal
Secretaris/penningmeester

Algemene Ledenvergadering

Op woensdag 11 april 2018 houden de Zeilvereniging Zwolle en de Stichting het Zwolse Watersportcentrum resp. Algemene Ledenvergadering en Jaarvergadering vanaf 19.30 uur in het havenkantoor.

Agenda:
1. Opening door voorzitter
2. Mededelingen
3. Notulen ALV ZVZ d.d. 12 april 2017; zie havenkrant
4. Van tweeën een
5. Jaarverslag 2017 duaal bestuur ZWC ZVZ
6. Financiële zaken ZWC
6.1 Financieel jaarverlsag 2017
7. Financiële zaken ZVZ
7.1 Financieel verslag 2016; zie havenkrant
7.2 Verslag Kascommisie
8. Overige bestuurszaken
9. Rondvraag
10. Sluiting

Jaarverslag 2017 Watersportverbond Regioteam Overijssel gepubliceerd

 

download
Het jaarverslag 2017 van het Regioteam Overijssel laat zien met welke onderwerpen het team mee bezig is geweest. Het Regioteam Overijssel bestaat uit 5 vrijwilligers. Zij behartigen namens de aangesloten verenigingen de belangen van de watersporter. Belangrijke thema’s zijn de bereikbaarheid en de veiligheid.
Het team heeft veel contact met Rijkswaterstaat, de Waterschappen en de Provincies. Daarbij werken zij graag samen met organisaties als de HISWA, Schuttevaer en andere bonden. In Nederland werken 16 van dergelijke teams. Daarmee is het Watersportverbond in bijna elk overleg vertegenwoordigd.

U kunt het jaarverslag lezen door hier te klikken: Jaarverslag Regioteam Overijssel 2017

Zie ook : http://www.watersportverbond.nl/belangenbehartiging/

Havendagen voorjaar 2018

Voor 2018 is het aantal te werken uren voor de haven gelijk aan voorgaande jaren: 10 uur. Op de havendagen pakken we gezamenlijk allerlei klussen aan, in het groen, op de steiger en meer. Er wordt voor koffie, thee en soep gezorgd.

De havendagen van dit voorjaar staan gepland op de volgende zaterdagen:

24 maart
7 april
14 april

De havendagen beginnen om 9 uur en eindigen om 16 uur. Opgeven kan per dag of dagdeel via onderhoud@watersportzwolle.nl of de intekenlijst aan het havenkantoor.
Meer informatie over de havendagen is hier te vinden.

Brug- en sluisbediening in Zwolle vanaf 2018 vanuit de Spooldersluis

Sinds 1 januari 2018 worden de Zwolse gemeentelijke bruggen vanuit de Spooldersluis op afstand bediend. De onlangs geopende Meppelerdiepsluis neemt een aantal bruggen in de regio van Zwartsluis voor haar rekening. In Zwolle gaat het om de Hofvlietbrug, Holtenbroekerbrug, Twistvlietbrug en Mastenbroekerbrug. In Hasselt om de provinciale Zwartewaterbrug en in Meppel om de Eshuisbrug, 2 Kaapbruggen en de Galgenkampbrug. Na de realisatie van de bediening op afstand zijn de bedientijden vanuit de Spooldersluis en Meppelerdiepsluis:

> Van maandag tot en met zaterdag van 06:00 tot 22:00 uur.
> Op zondag van 10:00 tot 18:00 uur.

Voor meer informatie zie Rijkswaterstaat

Havendagen najaar 2017

Beste ligplaatshouders, voor 2017 is het aantal te werken uren voor de haven wederom vastgesteld op 10 uur. Op de havendagen pakken we allerlei klussen aan, in het groen, op de steiger en meer. Er wordt voor koffie, thee en soep gezorgd.

De havendagen van dit najaar staan gepland op de volgende zaterdagen:

7 oktober
14 oktober
21 oktober

De havendagen beginnen om 9 uur en eindigen om 16 uur. Opgeven kan per dag of dagdeel via onderhoud@watersportzwolle.nl of de intekenlijst aan het havenkantoor.
Meer informatie over de havendagen is hier te vinden.