Bulletin Zwartewaterzone 1 maart 2019

Ter bespreking is door Bemog een conceptvisie van de Zwartewaterzone locatie Leenman – Triferto – Botermanhaven aangeboden.
De gebiedsvisie van de Zwartewaterzone is door de gemeenteraad goedgekeurd zodat met de uitwerking van de plannen voor de nieuwe haven gestart kan worden. In de conceptvisie zijn enkele luchtfoto’s van onze huidige locatie en de nieuwe locatie van de Botermanhaven weergegeven. Daarnaast zijn ook schetsmatig enkele inpassingsmodellen weergegeven. De juiste oppervlakte en de grenzen van het nieuwe haventerrein zijn nog niet bekend. Met deze conceptvisie is door Bemog een aanzet gegeven voor de ontwikkeling van de nieuwe haven.
Het is de bedoeling dat het bestuur van de ZWC een programma van eisen opstelt en daarnaast schetsmatig de gewenste indeling van de ligplaatsen in haven en de locatie van de gebouwen aangeeft. De keuze van het architektenburo Bint is door Bemog geaccepteerd. Al met al wordt de ontwikkeling van een nieuwe haven in gang gezet. Het is mogelijk dat de ligplaatsen in een afsluitbaar boothuis worden gesitueerd. Onderzocht wordt of een drijvende steiger haalbaar is aangezien de afmetingen hiervan fors zijn en verplaatsbare steigertongen mogelijk voor onbalans zorgen. Door Bemog wordt voorgesteld om, zodra het programma van eisen bekend is en de indeling van de haven getekend, om dan vervolgens samen met de architect en Bemog het programma van eisen om te zetten in een ontwerp. Er is nog niet aangegeven of en zo ja hoeveel extra ligplaatsen gecreëerd dienen te worden. Er moet nog veel werk verzet worden om dit plan te realiseren.

Havendagen 2019

Voor 2019 is besloten om de verplichte werkuren voor de ligplaatshouders te stellen op 8 uur.

De havendagen voor het voorjaar van 2019 zijn gepland op:

Zaterdag   30 maart
Zaterdag     6 april
Zaterdag   13 april 

In het najaar 2019

Zaterdag    28 september
Zaterdag      5 oktober
Zaterdag    12 oktober

De geplande havenuren zijn uit te voeren van 09.00-15.00 uur

Bij het niet verrichten van de verplichte 8 werkuren zal er een bedrag van € 160 in rekening worden gebracht of voor ieder niet gewerkt uur € 20. Het is de bedoeling dat u elk jaar uw verplichte uren werkt of bij afwezigheid betaald. U kunt geen uren inhalen of meenemen naar het volgende jaar. Per boekjaar verrekenen we de uren. Tijdens de havendagen dient u de intekenlijst te voorzien van uw naam, rij en boxnummer. Bij het beëindigen van de werkzaamheden zal samen met een havencommissielid de eindtijd worden ingevuld en afgetekend.

Als u buiten de havendagen om werkzaamheden wilt verrichten dient u hiervoor vooraf contact op te nemen met de havencommissie.  De door u gewerkte uren dient u op dezelfde dag via de mail havencommissie@watersportzwolle.nl door te geven.

Mocht u niet zelf in de gelegenheid zijn om uw verplichte uren te voldoen, mag u de werkuren ook door iemand anders laten uitvoeren. Deze uren dienen op de intekenlijst wel op uw eigen naam te worden ingevuld. Maar samen met een havencommissielid en de vervanger worden ondertekend. Wanneer u door omstandigheden helemaal niet in staat bent om aan uw verplichtingen voor 2019 te voldoen, verzoeken wij u hierover schriftelijk contact op te nemen met het secretariaat van de stichting.

Wilt u zich vooraf opgeven voor een aanstaande havendag dan kunt u dit via de mail havencommissie@watersportzwolle.nl doen.

Namens de havencommissie,

Jan Heetjans, voorzitter havencommissie

Bulletin 4 Overleg Zwarte Waterzone

Bulletin 4 Overleg Zwarte Waterzone
ZWC-Bemog 14 januari 2019

Dit vierde bulletin informeert de ligplaatshouders van onze jachthaven en de leden van de kanovereniging De Peddelaars over het laatste overleg en de voortgang van het Project Zwarte Waterzone.
Dat project heeft als doel de zuidoever van het Zwarte Water tussen de Mastenbroekerbrug, de Twistvlietbrug en de Holtenbroekerdrug een ingrijpende opwaardering te geven.
Het is een project dat wordt getrokken door Bemog Projectontwikkeling in samenwerking met de gemeente Zwolle, het Waterschap Drents Overijsselse Delta en de Provincie Overijssel. Er is een projectgroep en er zijn verschillende werkgroepen die de deelnemende partijen en de omwonenden bij de ontwikkelingen en de uitvoering betrekken.

Wat er aan vooraf ging
In de eerste bulletins hebben we verslag gedaan van ons periodiek overleg met Bemog. Daarin is aangegeven wat is besproken en welke stappen nog zullen volgen. In het vorige overleg heeft Bemog verslag gedaan van de terugkoppeling van de inspraak aan de deelnemers van de zgn. Oeverateliers; de concept gebiedsvisie is besproken in een tweetal inloopavonden met inwoners uit de omgeving en andere belangstellenden (onder wie bestuursleden van het ZWC en ligplaatshouders), totaal ongeveer 600 betrokkenen.
Bemog heeft de gebiedsvisie verder uitgewerkt in een beperkt aantal varianten.
In alle varianten is de locatie van de nieuwe haven van het ZWC dezelfde: tussen het Zwarte Water en de Klooienberglaan, zuidelijk van de Prinses Margriethaven.
Afgevallen is de optie van de noordelijke plas van jachthaven De Hanze uit stedenbouwkundige en capaciteitsoverwegingen.
Waterrecreatie Advies uit Lelystad heeft onderzoek gedaan naar de huidige vraag naar ligplaatsen in Zwolle en een toekomstschets gemaakt van de waterrecreatie in het gebied. Het rapport is hier te lezen.

Wat nu besproken is
Bemog doet verslag van de uitkomst van de commissievergadering waarin de voorgestelde gebiedsvisie besproken is. Wat daarover in de pers gekomen is, komt volgens Bemog niet overeen met de werkelijkheid. Deze week zal een besluit over het voorstel worden genomen.
De gebiedsvisie is nu openbaar en ook via onze website te ontsluiten.
Uit publicaties hadden wij begrepen dat de Stiho-locatie weer in beeld was gekomen. Die locatie zou onze voorkeur hebben. Bemog geeft aan dat dat een misverstand is; de enige locatie in beeld is de Botermanhaven, waar nu VOF Henk Jacobs is gevestigd, uitgebreid tot een accommodatie waarin aan onze randvoorwaarden en uitgangspunten kan worden voldaan. Er is daar ca. 4,3 ha voor beschikbaar.
Wij hebben moeite met het uitzicht van ons havenkantoor op die plek. De ertegenover liggende oliehaven is niet erg aantrekkelijk. Bemog doet de suggestie om het havenkantoor te bouwen op de meest noordwestelijke punt, met uitzicht naar de splitsing van Zwarte Water en het Zwolle-IJsselkanaal.
Wij wijzen ook op het risico van ondiepten bij de ingang van de nieuwe haven. De stichting zou door de gemeente Zwolle gevrijwaard willen worden van de toekomstige gevolgen daarvan.
Bemog wil graag vaart maken met het project en stelt voor dat de plannen verder worden uitgewerkt met hulp van een deskundig architect. Van onze kant zijn Derk Veenhof en Ad de Wit bij deze uitwerking betrokken; de eerste stap is een programma van eisen. Wij informeren bij het Watersportverbond naar kandidaten voor die functie van ‘waterbouwkundig’ architect.

Wat volgt
De stichting geeft medewerking aan de volgende stap. Het volgende bulletin zal verschijnen na ons volgend overleg van 25 februari a.s.

John Smal, secretaris ZWC

Bulletin 3 Overleg Zwarte Waterzone

Bulletin 3 Overleg Zwarte Waterzone
ZWC-Bemog 13 november 2018

Dit derde bulletin informeert de ligplaatshouders van de jachthaven van de Stichting Het Zwolse Watersportcentrum en de leden van de kanovereniging De Peddelaars over het laatste overleg en de voortgang van het Project Zwarte Waterzone.
Dat project heeft als doel de zuidoever van het Zwarte Water tussen de Mastenbroekerbrug, de Twistvlietbrug en de Holtenbroekerbrug een ingrijpende opwaardering te geven.
Het is een project dat wordt getrokken door Bemog Projectontwikkeling in samenwerking met de gemeente Zwolle, het Waterschap Drents Overijsselse Delta en de provincie Overijssel. Er is een projectgroep en er zijn verschillende werkgroepen die de deelnemende partijen en de omwonenden bij de ontwikkelingen en de uitvoering betrekken.

Wat eraan vooraf ging
In de eerste twee bulletins hebben we verslag gedaan van ons periodiek overleg met Bemog. Daarin is aangegeven wat is besproken en welke stappen nog zullen volgen.
In het vorige overleg heeft Bemog verslag gedaan van de zgn. Oeverateliers, waarmee inwoners uit de omgeving en andere belangstellenden (onder wie bestuursleden van het ZWC en ligplaatshouders) proactief betrokken zijn bij de voorbereiding van de gebiedsvisie. Er waren ruim 160 deelnemers die — met een enkele uitzondering — positief op de plannen reageerden. Beide avonden hebben veel informatie opgeleverd die input is geweest voor de gebiedsvisie.

Wat nu besproken is
Bemog heeft al de ideeën die uit de Oeverateliers kwamen, uitgewerkt in een concept gebiedsvisie en het resultaat daarvan begin november teruggekoppeld in een tweetal inloopavonden waarvoor de deelnemers van de inspraak waren uitgenodigd. Ook daar waren bestuursleden en ligplaatshouders van het ZWC bij betrokken. Na de terugkoppeling heeft Bemog — in samenwerking met de gemeente Zwolle — alle uitkomsten van Oeverateliers en inloopavonden vertaald in een gebiedsvisie. Deze visie zal begin december aangeboden worden aan het college van de gemeente Zwolle. Na goedkeuring van het college zal de visie vervolgens aangeboden worden aan de gemeenteraad.
In de gebiedsvisie is de locatie van de nieuwe haven van het ZWC intussen al bekend: een terrein met haven tussen het Zwarte Water en de Klooienberglaan, zuidelijk van de Prinses Margriethaven. Daar is nu nog VOF Henk Jacobs gevestigd met een kleine jachthaven. Die haven moet uiteraard worden uitgebreid.
De gemeente Zwolle heeft aangegeven dat de noordelijke plas van jachthaven De Hanze ongewijzigd moet blijven. Daar liggen stedenbouwkundige adviezen aan ten grondslag, maar het is ook noodzakelijk om het aantal ligplaatsen in de omgeving van het Zwarte Water op het huidige peil te houden.
Bemog overhandigde zowel de schetsen die zijn gebruikt bij de terugkoppeling als de varianten van de gebiedsvisie die aan de raad wordt aangeboden. De daarbij behorende geannoteerde kaarten zijn voor alle ligplaatshouders ter inzage gelegd in het Havenkantoor.
Bemog en de gemeente Zwolle hebben Waterrecreatie Advies uit Lelystad gevraagd om onderzoek te doen naar de huidige vraag naar ligplaatsen in Zwolle en een toekomstschets te maken van de waterrecreatie in het gebied. Het rapport is hier te lezen.

Wat volgt
Na keuze en fiat van de gemeenteraad zal de gebiedsvisie worden uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan. Voor onze nieuwe haven volgen dan programma van eisen, architectonische invulling en realisatie. Het volgende bulletin zal verschijnen als de uitkomst van het overleg in de raad bekend is.

Privacybeleid


Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. Dankzij deze wet worden persoonsgegevens beter beschermd. Het Zwolse WatersportCentrum beheert uiteraard persoonsgegevens van haar ligplaatshouders. In bijgevoegde document leest u hoe er met de gegevens van ligplaatshouders wordt omgegaan. Klik hier